Živnostníci na OSVČ

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) mohou na sebe podat i podnikatelé, kteří jsou na OSVČ, jsou-li občany ČR nebo tu mají trvalé bydliště. Oddlužení je pro ty dlužníky, kteří se do úpadku dostali v důsledku jak podnikatelské činnosti, tak činnosti běžné – zejména provozu domácnosti, neboť umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob.

 

Dle ust. § 389 odst. 2 písm. a) IZ nebrání dluh z podnikání řešení dlužníkova úpadku formou oddlužení v případě, že s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde. Od 1.7.2017 na základě nového insolvenčního zákona nemusí OSVČ dokládat souhlas věřitele !!!

Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením dle úst. §389 ods. 2 IZ jestliže:

- Jde o věřitele dlužníka, jehož pohledávka za dlužníkem pochází z dlužníkovy podnikatelské činnosti,  může nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně sdělit, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodnit, v opačném případě platí, že s řešením úpadku oddlužením souhlasí [§ 389 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona.    

Seznam základních dokladů a dokumentů potřebné k podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem:

  1. Kopie OP (na soud černobíle)
  2. Čistý výpis z rejstříku trestů
  3. Kopii živnostenského listu 
  4. Pracovní smlouvy od zaměstnavatelů za poslední 1 rok
  5. Daňová přiznání za poslední 1 rok
  6. Mzdové listy nebo výplatní pásky za poslední 1 rok
  7. Pokud máte vyživovací povinnost (soudní rozhodnutí, rodný list)
  8. Veškeré smlouvy od Vašich půjček, úvěrů, exekucí, usnesení vydané soudem
  9. Soupis Vašeho majetku (movité a nemovité věci)